Operational procedures and working instructions

P.1.1-0 Procedură pentru constituirea bugetului şi repartizarea acestuia pe centre bugetare

P.1.2-0 Procedură pentru aplicarea Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

P.3.1-0 Procedură operaţională privind achizitiile directe

P.3.3-0 Procedura achiziţionarea materialelor didactice din taxele de recuperare a orelor de activităţi aplicative

P.3.3-1 Procedură proprie simplificată pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

P4.0-0 Procedura operațională Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ (Id 835)

P.4.2-1 Procedură iniţierea şi aprobarea programelor de studii

P.4.2-2 Procedură monitorizarea programelor de studii

P.4.2-3 Procedură evaluarea periodică a programelor de studii

P.4.2-4 Procedură evaluarea disciplinelor din planul de învăţământ

P.4.2-4-1 Procedură evaluarea disciplinelor din planul de învăţământ la ID

P.4.2-5 Proceduri contabile. Control Financiar Preventiv Propriu

P.4.2-7 Monitorizarea sistemului tutorial şi de comunicare bidirecţională în sistemul ID/IFR

P.4.2-8 Pentru elaborarea materialelor de studiu în tehnologie ID

P. 4.2-9 Modificarea perioadei studiilor doctorale

P. 4.2-10 Întocmirea statelor de funcţii

P. 4.2-11 Întocmirea, completarea şi verificarea proceselor verbale de examinare

P.4.2-12 Procedura Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră

P. 4.3-1 Evaluarea tezei de doctorat de către Comisia de Îndrumare

P. 4.3-2 Pregătirea susţinerii publice a tezei de doctorat

P. 5.3-1 Perfecţionarea personalului implicat în programele ID

P.5.3-2 Perfecţionarea întregului personal, în tehnologia IT, implicat în sistemul ID/IFR

P.5.4.3 Identificare, acces şi conformare cu cerinţele legale

P.5.6 Analiza SMC

P.6.2 Resurse umane

P.6.2-1 Procedura privind evaluarea colegială a personalului

P.6.2-2 Procedură deplasări în ţară şi străinătate

P.6.3.3 Procedură privind finanțarea publicării rezultatelor științifice ale studenților doctoranzi în volumele unor manifestări științifice și reviste indexate ISI

P.6.3-1 Mentenanţa infrastructurii

P.6.3-2 Mentenanţa IT

P.6.4 Curăţenie

P.7.1-00 Procedura privind elaborarea procedurilor din cadrul sistemului de control intern managerial

P.7.2.2 Procedura Analiza cerinţelor studenţilor/clienţilor, a cererilor de oferta de preţ, a comenzilor şi a contractelor

P.7.2.3 Procedura tratarea reclamaţiilor

P.7.4 Servicii externe şi aprovizionare

P.7.5 Păstrarea produsului

P.7.6 Control echipamentelor de măsurare şi monitorizare

P.8.2.1 Evaluarea satisfacţiei clienţilor

P.8.2.2-1 Procedură control intern privind angajamentele bugetare

P.8.2.5 Procedura de management al riscurilor

IL.7.4.-01 Instrucţiune de lucru Cerere de oferte

IL.7.4.-02 Instrucţiune de lucru Achiziţie directă

IL.7.5-01 Inventarierea elementelor de activ şi pasiv

IL. Acordarea Punctajului la Chestionarul de Evaluare a Satisfacţiei Clienţilor