Comisia de Etică şi Deontologie Profesională a UEMR

Componenţa comisiei

Conf. univ. dr. Doina Rada - preşedinte (reprezentant FSE)
Conf. univ. dr. Dan Stan - membru (reprezentant FSS)
Ş. l. dr. ing. Vasile Cojocaru - membru (reprezentant FIM)
Lect. univ. dr. Gabriela Georgevici - membru (reprezentant FSS)
Lect. univ. dr. Liliana Gherghina - membru (reprezentant FSE)
Ş. l. dr. ing. Elisabeta Spunei - membru (reprezentant FIM)
Ing. Camelia Alexandra Tismonariu - secretar (reprezentant personal didactic auxiliar şi administrativ)
Stud. Laura Alexandra Birău - membru  (reprezentant al studenţilor)
Stud. Emil Florin Ignat - membru (reprezentant al studenţilor)

Extras din Codul de Etică al UEMR

"Art. 45

(1) La nivelul universităţii, funcţionează Comisia de etică universitară.

(2) Structura şi componenţa Comisiei de etică universitară este propusă de Consiliul de administraţie, avizată de Senatul universitar şi aprobată de rector. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală. De regulă, Preşedintele Senatului universitar este preşedintele Comisiei de etică universitară. Nu pot fi membri ai Comisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna dintre funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, director general administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie.

(3) Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii:
 a) cercetează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară;
 b) realizează, până cel târziu la data de 1 martie, un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare, care se prezintă rectorului, Senatului universitar şi constituie un document public;
 c) contribuie la elaborarea/modificarea Codului de etică şi deontologie universitară, care se propune Senatului universitar pentru adoptare şi includere în Carta universitară;
 d) exercită atribuţiile cuprinse în Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 e) exercită alte atribuţii, prevăzute de lege sau stabilite în Carta universitară.

(4) Comisia de etică universitară îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică universitară (R1.3-01).

(5) Hotărârile comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul juridic al universităţii. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea Comisiei de etică universitară revine universităţii. "

Contact

Preşedinte

Conf. univ. dr. Doina Rada
  e-Mail: d.rada@uem.ro

Secretar 

Ing. Camelia Alexandra Tismonariu
  e-Mail: c.tismonariu@uem.ro 
  Tel.: +40 730 583046