Tuition fees for university studies (bachelor, master, PhD)

A. Taxe pentru studii universitare (licenţă, master, doctorat)

 

1) Pentru cursanţii care ocupă un loc bugetat

 

Nr.

crt.

Tipul taxei

Cuantumul taxei pe nivel de studii (lei)

 

Licenţă

Master

Doctorat

1.

Înscriere la admitere

100

200

2.

Înmatriculare

100

200

3.

Reînmatriculare

200

-

4.

Examen de diferenţă

50/examen

-

-

5.

Recuperări activităţi practice

10/ora de laborator/proiect/lucrari practice

20/ora de laborator/proiect

-

 

20/zi practică

-

-

6.

Reexaminări şi măriri de notă

50/examen

70/examen

-

7.

Înscriere la cerere în an suplimentar

100

150

-

8.

Eliberare programe analitice/ fişe discipline

500

9.

Taxă studii refacere integrală disciplină

(Taxă anuală studii/60) x nr. credite alocate disciplinei

-

10.

Examene de finalizare a studiilor

50 + taxă acord

pentru absolvenţii UEMR din promoţiile anterioare, la un program de studii autorizat provizoriu şi susţin examenul de finalizare la altă universitate

-

-

 

                2) Pentru cursanţii care ocupă un loc cu taxă

 

2.a) Taxe anuale de studii             

 

Nr.

crt.

Nivel de studii

Forma de învăţământ

Cuantum taxă

[lei/an universitar]

1.

Studii universitare de licenţă

învăţământ cu frecvenţă

2400

învăţământ la distanţă

2400

2.

Studii universitare de conversie profesională

învăţământ cu frecvenţă

2400

3.

Studii universitare de master

învăţământ cu frecvenţă

2700

4.

Studii universitare de doctorat

învăţământ cu frecvenţă

5000

 

2.b) Alte taxe:

 

Nr.

crt.

Tipul taxei

Cuantumul taxei pe nivel de studii (lei)

Licenţă + Conversie

Master

Doctorat

1.

Înscriere la admitere

100

200

2.

Înmatriculare

100

200

3.

Reînmatriculare

200

-

4.

Examen de diferenţă

50/examen

-

-

5.

Recuperări activităţi practice

10/ora de laborator/proiect/lucrari practice

20/ora de laborator/

proiect

-

20/zi practică

-

-

6.

Taxă de penalizare pentru întârzierea plăţii taxei de studii

50 lei pentru fiecare 30 de zile întârziere

-

7.

Reexaminări şi măriri de notă

50/examen

70/examen

-

8.

Înscriere la cerere în an suplimentar

100

150

-

9.

Transfer la altă instituţie de învăţământ

1000

1500

2000

10.

Eliberare programe analitice

500

11.

Examene de finalizare a studiilor

300

pentru absolvenţii UEMR, care au studiat în ultimul an cu taxă la UEMR la un program de studii acreditat

300

5000

50 + taxă acord

pentru absolvenţii UEMR care au studiat în ultimul an cu taxă la UEMR la un program de studii autorizat provizoriu şi susţin examenul de finalizare la altă universitate

-

-

500

pentru absolvenţii UEMR din promoţiile anterioare şi absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior, care au urmat programe de studii acreditate sau autorizate provizoriu conform legii şi susţin examenul de finalizare la UEMR

-

-

1000 lei

pentru absolvenţii de învăţământ superior particular, care se încadrează în prevederile <LLNK 12000    60 10 201   0 17>Legii nr. 60/2000 şi susţin şi examen de selecţie

-

-

12.

Taxă studii refacere integrală disciplină

(Taxă anuală studii/60) x nr. credite alocate disciplinei

-

13.

Taxă pentru păstrarea și arhivarea documentelor originale aflate în dosarele absolvenților/a studenților exmatriculați/a candidaților la admitere (acte de studii, certificate, etc)

a. pentru primul an nu se percep taxe;

b. pentru următorii doi ani de stocare

c. peste trei ani

 

 

 

 

 

 

 

 

50 lei/an

 

200 lei

 

                B. Taxe pentru studii psihopedagogice

 

Nr.

crt.

Denumirea programului

Tipul taxei

Cuantum taxă

(lei)

Observaţii

1.

Program de formare psihopedagogică –

Nivel I

studenţi cu taxă

Şcolarizare

260 /

an universitar

Se achită în două rate

Susţinere portofoliu / examen final

100

 

2.

Program de formare psihopedagogică –

Nivel II

masteranzi

Şcolarizare

320 /

an universitar

Se achită în două rate

Susţinere portofoliu / examen final

100

 

3.

Program de formare psihopedagogică – Nivel I

în regim postuniversitar – 35 credite

Şcolarizare + evaluare finală

1500

Se achită în două rate

4.

Program de formare psihopedagogică – Nivel II

în regim postuniversitar – 35 credite

Şcolarizare + evaluare finală

1500

Se achită în două rate

5.

Program de formare continuă – 89 ore

Şcolarizare

300

 

Eliberare certificat

20

 

6.

 

Program de formare continuă – 20 ore

Şcolarizare

100

 

Eliberare certificat

20

 

 

C. Taxe pentru programe de formare profesională


Nr.

crt.

Denumirea programului

Număr de ore

Cuantum taxă

(lei)

1.

Manager proiect

80

450

2.

Expert accesare fonduri europene şi de coeziune

60

350

3.

Formator

60

350

4.

Mentor (pentru cadrele didactice care au gradul II sau I)

60

350

5.

Metodist (pentru cadrele didactice care au gradul II sau I)

40

250

6.

Abordări actuale și de perspectivă în curriculum, instruire și evaluare în activitatea curentă a cadrelor didactice

90

250

 

D. Taxe pentru perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar


Nr.

crt.

Denumirea programului

Cuantum taxă

(lei)

1.

Susţinere colocviu de admitere la gradul didactic I

150

2.

Susținere examen grad didactic I (susținerea inspecției speciale și lucrări metodico/științifice)

200

3.

Echivalare doctorat cu grad didactic I

300

4.

Înscriere/susținere la gradul didactic II

150

5.

Formare psihopedagogică pentru examenele de definitivare în învăţământ

220

 

                E. Alte taxe

 

Nr.

crt.

Tipul taxei

Cuantum taxă

(lei)

 

1.

Adeverinţe, inclusiv adeverința de autenticitate, (documente) privind situaţia şcolară pentru foşti studenţi sau absolvenţi, care au finalizat studiile cu mai mult de un an în urmă

50 / pagină

 

2.

Taxă eliberare duplicat documente de studii

Diplomă de studii

300

Supliment la diplomă

200

Diplomă şi supliment la diplomă

500

Adeverinţă finalizare studii

50

 

 

                F. Taxe pentru adeverinţe cadre didactice

 

Nr.

crt.

Tipul taxei

Cuantum taxă

(lei)

1.

Adeverinţă venit pensii PO

10 / an solicitat

2.

Adeverinţă venit pentru străinătate

50 / an solicitat

                      

                                                                                                                                

                G. Taxe pentru cadre didactice UEMR

 

Nr.

crt.

Tipul taxei

Cuantum taxă

(lei)

1.

Taxă ISBN

100

 

H. Taxe pentru înscrierea la concursuri în vederea ocupării unor posturi vacante

 

Nr.

crt.

Tipul taxei

Cuantum taxă

(lei)

1.

Taxă înscriere concursuri personal didactic:

Profesor universitar

Conferențiar universitar

Lector / Șef de lucrări

Asistent universitar

200 lei

150 lei

100 lei

50 lei