Lista documentelor

Conform Art. 21 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante:

"În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare vacant, candidatul întocmeşte un dosar care conţine, cel puţin, următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;

b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din punct de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor (Anexa 2).

c) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;

d) lista de lucrări a candidatului în format tipărit şi în format electronic;

e) de verificare a îndeplinirii standardelor naţionale pentru ocuparea posturilor de conferenţiar universitar şi profesor universitar;

f) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs (format standard propriu - Anexa 3). Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat.

g) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi în cazul în care diploma de doctor originală nu este eliberată în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia;

h) rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză sau germană) a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;

i) declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că, în cazul în care s-ar afla că a câştigat concursul, nu se află în situaţiile de incompatibilitate prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale 1/2011;

j) în cazul concursului pentru postul de profesor universitar, copie legalizată a atestatului de abilitare;

k) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (bacalaureat, licenţă, masterat etc.);

l) copia cărţii de identitate sau în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului;

m) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii după documente care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;

n) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii."