Legi

Legea nr. 7 / 2017 (Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017)

Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice

Legea nr. 1 / 2011 (Legea Educaţiei Naţionale actualizată)

Legea cadru nr. 284 / 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

Legea nr. 376 / 2004 privind bursele private

Legea nr. 288 / 2004 privind organizarea studiilor universitare

Legea nr. 53 / 2003 republicată şi actualizată - Codul muncii

Legea nr. 544 / 2001 (Legea privind liberul acces la informaţiile de interes public)

Hotărâri de Guvern

HG nr. 1 / 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

HG nr. 402 / 2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017

HG nr. 395 / 2016 - norme metodologice achiziții publice

HG nr. 493 / 2013 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014

HG nr. 69 / 2013 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013

HG nr. 36 / 2013 pentru modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior

HG nr. 1.244 / 2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare

HG nr. 681 / 2011 privind aprobarea codului studiilor universitare de doctorat

HG nr. 457 / 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior

HG nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

HG nr. 844 / 2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ de stat din România

HG nr. 475 / 2007 actualizată privind aprobarea Planului naţional de cercetare - dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014

HG nr. 1265 / 2004 actualizată pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare

Ordonanţe de urgenţă ale guvernului

OUG nr. 57 /2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

OUG nr. 96 / 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

OUG nr. 92 / 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013

OUG nr. 83 / 2012 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Ordine ale Ministerului

Ordinul MEN nr. 6.129 / 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare, și anexele nr. 1 - 35

Ordinul MEN nr. 6.125 / 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

Ordinul MECS nr. 3.107 / 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017

Ordinul MECS nr. 5.921 / 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat

Ordinul MECS nr. 3.121 / 2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare

Ordinul MEN nr. 3.359 MD/2013 privind modificarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, aprobat prin OMECTS nr. 6.000/2012

Ordinul MEN nr. 3.307 / 2013 privind aprobarea modelului Atestatului de formare continuă a personalului didactic şi modelului "Fişei competenţelor şi a disciplinelor/temelor"

Ordinul MEN nr. 3.084 / 2013 privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului ARACIS

Ordinul MECTS nr. 6.501 / 2012 pentru completarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică aprobată prin Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.745/2012

Ordinul MECTS nr. 6.251 / 2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă la nivelul învăţământului superior

Ordinul MECTS nr. 6.194 / 2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

Ordinul MECTS nr. 6.000 / 2012 actualizat privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe ale UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România

Ordinul MECTS nr. 5.745 / 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competentelor pentru profesia didactică

Ordinul MECTS nr. 3.666 / 2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studenţilor

Alte acte normative

Contract colectiv de muncă nr. 1335 / 10.02.2015, la nivelul UEMR

Contract colectiv de muncă unic nr. 1482 / 13.11.2014, la nivel de grup de unităţi din sectorul de activitate Învăţământ Superior şi Cercetare

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)