Regulamentul bibliotecii

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1 Prezentul regulament este elaborat în temeiul următoarelor acte normative: • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; • Legea 334/2002 legea bibliotecilor, actualizată; • Legea 111/1995 privind depozitul legal de documente, actualizată; • Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil; • Regulamentului-cadru de funcţionare a bibliotecilor universitare din sistemul naţional, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3944/2003; • Legea 186/2003 privind susţinerea promovarea culturii scrise; • OM 4626/2005 privind metodologia de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate şi taxarea servicii; • OM 2338/2004 privind regulamentul pentru împrumutul interbibliotecar; • OM 2062/2000 privind normele metodologice, evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor biblioteci; • Carta universităţii; • Regulamentul de Ordine Interioară.

Art. 2 Biblioteca Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, înfiinţată în anul 1971, este o bibliotecă de tip universitar, care susţine procesul de instruire şi activitatea de cercetare şi are ca utilizatori principali studenţii, cadrele didactice şi cercetătorii din universitate. Scopul principal al Bibliotecii este acela de a constitui, a colecţiona, a organiza, a prelucra, a conserva, a dezvolta şi a comunica colecţii de carte, documente şi baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora pentru informare, cercetare, educaţie, de către studenţi, cadre didactice, cercetători şi doctoranzi.

Art. 3 Biblioteca Universităţii „Eftimie Murgu” din sprijină procesul de instruire, cercetare şi educaţie prin: a) achiziţia de publicaţii (cărţi, periodice); b) punerea la dispoziţia utilizatorilor a fondului documentar prin servicii de împrumut la domiciliu şi sala de lectură; c) oferta de servicii specifice.

CAPITOLUL II: Principalele activităţi ale Bibliotecii Universitare „Eftimie Murgu”

Art. 4 Completarea permanentă a fondului de publicaţii specifice programelor de studii din universitate.

Art. 5 Prelucrarea informaţiilor cuprinse în publicaţii şi valorificarea lor prin intermediul instrumentelor de informare şi documentare: cataloage, bibliografii, informări curente şi retrospective.

Art. 6 Organizarea fondului de publicaţii şi depozitarea lor în conformitate cu principiile de ordonare şi dispoziţiile legale de păstrare în siguranţă.

Art. 7 Difuzarea publicaţiilor (împrumut la domiciliu şi sală de lectură, evidenţa utilizatorilor şi a împrumutului).

Art. 8 Continuarea activităţii de informatizare a bibliotecii, prin programul integrat de bibliotecă KOHA.

CAPITOLUL III: Personalul şi conducerea bibliotecii.

Art. 9 Personalul de specialitate al Bibliotecii Universitare „Eftimie Murgu” este format din bibliotecari cu studii superioare.

Art. 10 Personalul de specialitate al Bibliotecii are statut de personal didactic auxiliar, potrivit art. 44 (3) din Legea Bibliotecilor 334/ 2002.

Art. 11 Activitatea din Bibliotecă este condusă de un Bibliotecar Şef numit prin decizie de Rectorul UEMR.

Art. 12 Angajarea personalului de specialitate se face prin concurs, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 13 Atribuţiile şi competenţele personalului bibliotecii se stabilesc prin fişa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate şi sarcinile de serviciu elaborate de către Bibliotecarul şef.

CAPITOLUL IV: Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor

Art. 14 În Biblioteca Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa au acces următoarele categorii de utilizatori: a) cadre didactice; b) cercetători; c) doctoranzi; d) masteranzi; e) studenţi: f) alte persoane din arealul universitar, cu aprobarea prorectorului de resort.

Art. 15 Utilizatorii care doresc să aibă acces la colecţiile şi serviciile bibliotecii au obligaţia să prezinte carte de identitate sau paşaport valabil pentru a fi înregistraţi ca utilizatori ai Bibliotecii universităţii. Scoaterea din evidenţa bibliotecii se face prin prezentarea Fişei de lichidare.

Art. 16 Împrumutul:
a) Documentele de bibliotecă pot fi împrumutate pe o durată determinată în funcţie de colecţie, grad de solicitare şi număr de exemplare:
i. pe termen lung (semestru cu posibilitatea de prelungire pe an universitar): cursuri, îndrumătoare de laborator şi proiecte, existente în bibliotecă (în număr mare de exemplare);
ii. pe termen scurt (o zi, maxim o săptămână, în funcţie de numărul de exemplare existent);
iii. sala de lectură: unicate, reviste, ziare, lucrări de absolvire, standarde.
b) Termenul de împrumut al unei publicaţii poate fi prelungit în conformitate cu statutul publicaţiei, dacă nu există o altă solicitare de împrumut.

Art. 17 Condiţiile de împrumut: a) Orice utilizator înscris la Bibliotecă poate împrumuta publicaţii în condiţiile în care:
i. prezintă carte de identitate/pașaport valabil;
ii. nu are nici o carte cu termenul de restituire depăşit;
iii. nu are amenzi neachitate.

Art. 18 (1) Depăşirea termenului de împrumut: Utilizatorul este obligat să restituie orice publicaţie împrumutată înaintea termenului de restituire sau la termenul de restituire stabilit de către bibliotecar. Depăşirea termenului de împrumut se sancţionează astfel :
(2) Pentru fiecare carte împrumutată
- 1 zi: 5 lei; - 2 zile: 6 lei; - 3 zile: 7 lei; - 4 zile: 8 lei; - 5 zile – 1 săptămână: 10 lei;
- 1 lună: 50 lei; - 2 luni: 100 lei; - mai mult de 2 luni: 100 lei şi suspendarea  dreptului de a împrumuta.

Art. 19 Înlocuirea publicaţiilor pierdute
Publicaţiile pierdute, apărute în edituri, pot fi înlocuite cu ultima ediţie sau de un exemplar similar. Plata publicaţiilor pierdute se face după cum urmează:
- preţul = nr. pag. x 0,05 x 3 + preţul iniţial al cărţii ;
Pentru cărţile de referinţă, unicate:
- preţul = nr. pag. x 0,05 x 5 + preţul iniţial al cărţii.

Art. 20 Alte sancţiuni
a) Nerespectarea următoarelor cerinţe se sancţionează cu suspendarea temporară sau definitivă a a dreptului de a beneficia de serviciile Bibliotecii:
i. nerespectarea liniştii, ordinii şi curăţeniei în bibliotecă.
ii. fumatul;
iii. introducerea şi consumul alimentelor şi băuturilor;
iv. utilizarea telefonului mobil;
v. conduita necorespunzătoare faţă de personalul bibliotecii;
b) În privinţa folosirii calculatoarelor este interzisă:
i. modificarea setărilor WINDOWS;
ii. instalarea diverselor programe;
iii. utilizarea programelor pentru chat (Yahoo, MSN);
iv. utilizarea site-urilor de transmitere SMS;
v. accesarea site-urilor cu un conţinut explicit – porno, sexy;
vi. orice fel de joc online.
Nerespectarea obligaţiilor precizate la punctul b se sancţionează cu amendă de 100 lei, iar la abateri repetate interzicerea accesului la reţea.

Art. 21 Drepturile utilizatorilor
a) accesul la publicaţii se face în mod indirect, prin solicitarea acestora la ghişeu, pe termen lung, scurt sau pentru sală de lectură;
b) să solicite publicaţii din colecţia Bibliotecii prin completarea unui buletin de cerere;
c) de a folosi Internetul gratuit;
d) cadrele didactice şi doctoranzii pot beneficia de împrumutul interbibliotecar;
e) beneficiază gratuit de asistenţă infodocumentară şi formativă (îndrumare privind utilizarea cataloagelor tradiţionale, accesul şi navigarea pe Internet);
f) pot înainta Bibliotecarului şef propuneri şi reclamaţii în scris. Sesizările anonime nu vor fi luate în considerare;
g) au dreptul de a propune noi achiziţii.

CAPITOLUL V: Programul de funcţionare la ghişeu

Art. 22 Programul de funcţionare la ghişeu este următorul:
Luni – Joi: 08:00 - 18:00
Vineri: 08:00 - 14:00
Orar Internet: Luni – Joi: 08:00 - 18:00
Vineri: 08:00 - 14:00
Vacanţă după următorul program:
Luni – Joi: 08:00 – 16:30
Vineri: 08:00 – 14:00.
În luna august biblioteca este închisă.

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale

Art. 23
(1) Prezentul Regulament a discutat şi aprobat în Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa în data de 18.05.2017 şi aprobat în Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa în data de 25.05.2017 şi intră în vigoare începând cu ziua aprobării.
(2) Odată cu intrarea în vigoare a prezentului Regulament, se abrogă orice prevederi contrare, existe în regulamentele UEMR, aprobate anterior.