Declarația Rectorului privind Politica pentru Calitate

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa este o universitate în regiune şi pentru regiune, care vine în întâmpinarea nevoilor comunităţii locale prin educaţie, cercetare aplicativă şi transfer de cunoaştere.

Misiunea asumată de Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșiţa se referă la:

1) pregătirea profesională iniţială şi continuă, prin programe de studii universitare de licenţă, master, doctorat și postdoctorat, programe postliceale şi cursuri de specializare/perfecţionare în domenii relevante pentru nevoile regiunii;

2) pregătirea de absolvenţi creativi, flexibili şi cu gândire antreprenorială, capabili să contribuie la dezvoltarea durabilă a regiunii;

3) pregătirea de absolvenţi cu spirit civic şi responsabilitate socială, care se vor manifesta ca şi cetăţeni europeni activi în comunitate şi societate;

4) susţinerea mediului de afaceri şi a mediului instituţional public prin cercetare aplicată pe teme relevante pentru regiune;

5) transferul de cunoaştere către firmele şi instituţiile locale.

Conducerea Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa se preocupă permanent de dezvoltarea instituţiei şi îmbunătăţirea calităţii academice instituţionale, precum şi de creşterea prestigiului universităţii şi a încrederii în calitatea absolvenţilor săi şi a serviciilor realizate pentru comunitate. Dezvoltarea universităţii se realizează în baza unor planuri de măsuri multianuale şi anuale (planuri strategice pentru patru ani şi planuri operaţionale anuale), iar creşterea continuă a calităţii academice printr-un sistem dinamic de management al calităţii, supus unei actualizări continue. Acesta este susţinut de o cultură organizaţională a calităţii, bazată pe relaţii de încredere, colegialitate, înțelegere, seriozitate, responsabilitate şi respect între membrii colectivităţii academice şi credinţa că îmbunătăţirea permanentă a calităţii este indispensabilă pentru progres.

Consolidarea culturii organizaționale se realizează prin promovarea competențelor, integrității, seriozității, în spiritul devotamentului față de instituție și valorile acesteia.

Pentru Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, calitate academica instituţională înseamnă:
• învăţământ de calitate, centrat pe student, prin folosirea de metode de predare/învăţare active, menite să asigure absolvenţilor dobândirea unor temeinice cunoştinţe teoretice, susţinute de abilităţi practice şi competenţe transversale solide;
practică de calitate, relevantă pentru viitoarea profesie;
asigurarea dezvoltării personale a absolvenţilor prin discipline ce asigură formarea de competenţe transversale precum şi printr-o ofertă diversificată de activităţi extracurriculare;
parteneriate cu universităţi din străinătate şi oferte diversificate de mobilităţi pentru studenţi şi cadre didactice;
parteneriate cu instituții publice și mediul de afaceri, pentru o dezvoltare activă a regiunii;
• cercetare aplicativă de calitate, orientată spre rezultate imediate în industrie şi societate;
cercetare fundamentală de calitate, vizibilă prin publicaţii relevante;
transfer de cunoaștere către mediul de afaceri și mediul instituțional public;
• consultanţă competentă furnizată firmelor şi instituţiilor publice din regiune;
satisfacerea tuturor exigenţelor beneficiarilor săi de servicii educaţionale şi de cercetare;
• servicii suport de calitate asigurate pentru studenţi şi cadre didactice;
• cadre didactice competente profesional, cu vocaţie pedagogică, preocupate permanent de creşterea atractivităţii şi eficacităţii activităţilor de predare/învăţare;
formarea de abilități practice și competențe transversale care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților;
existența unui sistem eficient de management al calității şi a unei reale culturi a calității;
• infrastructură universitară modernă, pentru asigurarea unor servicii de cea mai bună calitate pentru întreaga comunitate academică.

Politica universităţii în domeniul calităţii vizează atingerea tuturor acestor obiective. Consider această politică ca primordială pentru dezvoltarea Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa şi mă angajez să supraveghez personal aplicarea sa.

Solicit tuturor, indiferent de poziţia in ierarhie, adeziunea şi contribuţia sa la aplicarea politicii pentru calitate academică, fără excepţii.

Deleg Directorului de Calitate autoritate pentru:
• asigurarea faptului că politica privind asigurarea calităţii este aplicată;
• planificarea îmbunătăţirii continue a calităţii şi monitorizarea eficacităţii sistemului de management al calităţii;
• animarea, educarea şi formarea culturii referitoare la calitate în cadrul organizaţiei.

Conducerea universităţii se va asigura că politica referitoare la calitate:
• este adecvată misiunii universităţii şi corespunde naturii şi dimensiunilor serviciilor sale;
• satisface cerinţele şi este aplicată pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii academice instituţionale;
• este comunicată şi înţeleasă în cadrul organizaţiei, iar obiectivele sunt stabilite şi cunoscute la toate nivelurile ierarhice;
• este analizată pentru adecvarea ei continuă.

Prezenta declaraţie de politică pentru calitate este disponibilă publicului.

Reşiţa, 15.12.2016

Rector,
 Conf. univ. dr.  Andrade Ionuț Bichescu