Admitere Programul de formare psihopedagogică Nivelul I (Licență și Postuniversitar)

Misiunea D.P.P.D. este profesionalizarea în cariera didactică, formarea inițială, formarea continuă și perfecționarea personalului didactic din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal și universitar.

D.P.P.D. este un departament abilitat să asigure formarea inițială, psihopedagogică și didactică, teoretică și practică, a studenților și absolvenţilor învăţământului superior, în vederea obținerii dreptului de a profesa în învățământ..

Programul de formare psihopedagogică Nivelul I, organizat atât pe parcursul studiilor universitare de licenţă, cât si în regim postuniversitar, acordă absolvenţilor dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul primar şi gimnazial.
Se pot înscrie pentru concursul de admitere la Programul de formare psihopedagogică Nivelul I:
• zi - studenţii anului I înmatriculaţi în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa sau studenţii anului II de la specializările cu studii de licenţă de 4 ani. Programul se desfăşoară pe parcursul a 3 ani de studii;
• în regim postuniversitar - absolvenţii studiilor universitare, atestate prin diplomă de licenţă. Admiterea constă într-o probă sub formă de interviu care are în vedere abilităţile candidatului pentru cariera didactică.
Programul se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă (zi), în sistemul creditelor de studiu transferabile. Planul de învăţământ are caracter unitar şi obligatoriu. În cazul studenţilor de la învăţământul de zi, disciplinele şi activităţile didactice se parcurg eşalonat pe perioada studiilor de licenţă. Absolvenţii de învăţământ superior pot urma programul într-o perioadă compactă, pe durata unui an universitar.

Semestrul I

Psihologia educaţiei

Semestrul IV

Didactica specialităţii

Semestrul II

Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul V

Instruire asistată de calculator

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul III

Pedagogie II:Teoria şi metodologia instruirii, Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul VI

Managementul clasei de elevi

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI Examen final

Regimul studentului înscris la D.P.P.D. este acelaşi cu cel pe care îl are în cazul studiilor de licenţă la care este înmatriculat, respectiv finanţare de la bugetul de stat sau cu taxă. Regimul cursanţilor în regim postuniversitar este cu taxă.
Absolvirea se finalizează cu obţinerea Certificatului de absolvire a Programul de formare psihopedagogică Nivelul I, însoţit de foaia matricolă cu situaţia şcolară a absolventului.

Documente necesare:
- cerere de înscriere Nivel I;
- copie a certificatului de naştere;
- copie a CI.