Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, în conformitate cu H.G. nr. 286/2011:

 a) cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului UEMR (scrisă de mână);
 b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 d) copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa;
 e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 h) curriculum vitae;
 i) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Observaţii:
 (1) În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 (3) Actele prevăzute la lit. b) - e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.