Grade didactice II şi I

DPPD are atribuţii în organizarea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice II şi I, pentru următoarele domenii şi specializări:

 

Specializarea universitară

Domenii preuniversitare

1

Teologie ortodoxă didactică

Religie

Discipline teologice de specialitate

2

Educaţie fizică şi sportivă

Educaţie fizică şi sport

Disciplinele sportive care se predau în secţiile de club sportiv şcolar

3

Asistenţă socială

Cultură civică

Studii sociale

Sociologie, Sociologie - Psihologie

Oratorie şi dezbateri, Educaţie pentru cetăţenie democratică, Studii europene

4

Admistraţie publică

 

Cultură civică

Studii sociale

Oratorie şi dezbateri, Educaţie pentru cetăţenie democratică, Studii europene Oratorie şi dezbateri

5

Marketing
şi
Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Economie;

Educaţie antreprenorială

Pregătire - instruire practică (Economic, administrativ, comerţ şi servicii/ Poştă)

Pregătire - instruire practică (Alimentaţie publică şi turism / Turism)

Pregătire - instruire practică (Economic, administrativ, comerţ şi servicii / Comerţ şi servicii)

Turism / agroturism, Ecoturism, Artă culinară

Alte discipline opţionale

6

Contabilitate şi informatică de gestiune

Economie;

Educaţie antreprenorială

Informatică

Informatică - Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor

Opţional în domeniul informatică

Tehnologii asistate de calculator

Alte discipline opţionale

7

Informatică industrială

Informatică

8

Inginerie mecanică, Tehnologia construcţiilor de maşini, Ingineria sudării, Ingineria procesării materialelor, Electromecanică, Inginerie economică în domeniul mecanic,  Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Educaţie tehnologică

Discipline de specialitate din Colegii Tehnice

Programe de perfecţionare

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, organizează următoarele programe de formare profesională continuă:

Programe de perfecţionare ştiinţifică, didactică şi psihopedagogică sau pentru dobândirea unor competenţe complementare care diversifică gama activităţilor şi funcţiilor ce pot fi prestate de personalul didactic  - programe de specializare acreditate prin Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C. - C.N.F.P.A.):

Nr. crt.

Nume program

Număr ore

Taxa

1.

„Manager proiect”

80 ore

450 lei

2.

„Expert accesare fonduri europene şi de coeziune”

60 ore

350 lei

3.

„Formator”

60 ore

350 lei

4.

„Mentor” (pentru cadrele didactice care au gradul II sau I)

60 ore

350 lei

5.

„Metodist” (pentru cadrele didactice care au gradul II sau I)

40 ore

250 lei

Înscrieri

Înscrierile se fac de luni până joi, la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Corpul C, Sala C2.9, orele 14-16, secretară Daniela Loredana Borca.

Dosarul de înscriere va cuprinde: dosar plic, fişă de înscriere (se primeşte la secretariat), copii: act identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, diplome de studii.

Taxele vor fi plătite după aprobarea dosarului de înscriere la casieria Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa sau în contul R044TREZ181504601X000246, cu specificaţia „Taxa program formare profesională”.