Programul de formare psihopedagogică nivelul I, oferit studenţilor UEMR

Acest program acordă absolvenţilor studiilor de licenţă dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preşcolar, primar si gimnazial, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile, conform Planului de Studii:

Nr. crt.

Denumire disciplină

anul

semestrul

ore curs

ore seminar

evaluare

credite

1

Psihologia educaţiei

I

1

28

28

Examen

5

2

Pedagogie I

I

2

28

28

Examen

5

3

Pedagogie II

II

3

28

28

Examen

5

4

Didactica specialităţii

II

4

28

28

Examen

5

5

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar, I

III

5

 

42

Colocviu

3

6

Instruire asistată pe calculator

III

5

14

14

Colocviu

2

7

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar, II

III

6

 

36

Colocviu

2

8

Managementul clasei de elevi

III

6

14

14

Examen

2

9

Examen prezentare portofoliu final

 

6

358

Examen

5

Programul de Formare psihopedagogică nivel I, adresat studenţilor UEMR poate fi urmat în regim de subvenţie de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Regimul studiilor în cadrul DPPD este acelaşi cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licenţă la care este înmatriculat.

Programul de formare psihopedagogică nivelul I, oferit în regim postuniversitar

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă care nu au urmat Programul de Formare Psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare pot să îl parcurgă în regimul cursurilor postuniversitare. La acest program se pot înscrie numai absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, indiferent de profilul sau instituţia de învăţământ superior şi anul în care au obţinut diploma respectivă.

Programul de Formare Psihopedagogică de 30 de credite pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică, în regim postuniversitar se organizează numai în regim cu taxă. Cuantumul taxei este de 1.500 lei, plătibil în 2 rate, la caseria Universităţii sau în contul R044TREZ181504601X000246, cu menţiunea „Taxă Program Psihopedagogic”.

Componenţa dosarului de înscriere:

- cerere de înscriere tip; 

- diploma de licenţă şi foaia matricolă în original şi copie;

- certificatul de naştere în original şi copie;

- certificatul de căsătorie (după caz) în original şi copie;

- contract de studii;

- chitanţa de achitare a taxei.

Programul de Formare Psihopedagogică, Nivel I, se finalizează cu examen de absolvire. Examenul constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic. Examenul constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic. Examenul se cotează cu 5 credite, distinct de cele 30 credite aferente disciplinelor.  

Absolvenţilor li se acordă un Certificat de absolvire a Programului de Formare Psihopedagogică, Nivel I, care le conferă dreptul de a preda în învăţământul preşcolar, primar si gimnazial discipline didactice corespunzătoare domeniului studiilor de licenţă absolvit.