Formare iniţială...

În acord cu OMECTS nr. 5.745 din 13 septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, emis de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, absolvenţii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăţământ cu condiţia absolvirii Programului de Formare Psihopedagogică oferit de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD. 

Certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:

a) nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preşcolar, primar si gimnazial, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;

b) nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal si superior, cu satisfacerea a două condiţii:

(i) acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;

(ii) absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.

Alte detalii...

Formare continuă...

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa  realizează formarea continuă prin următoarele tipuri de programe şi activităţi:

a) examenele de obţinere a gradelor didactice II şi I, inclusiv prin cursurile de pregătire a acestora;

b) programe/stagii de formare continuă/perfecţionare, pentru acumularea a 90 de credite la fiecare interval consecutiv de cinci ani, pentru personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar;

c) programe de formare/dezvoltare a competenţelor personalului de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar;

d) programe de conversie profesională pentru personalul didactic cu studii superioare, prin cursuri de nivel universitar sau postuniversitar, potrivit metodologiei aprobate de Ministerul de resort;

e) alte programe de perfecţionare ştiinţifică, didactică şi psihopedagogică sau pentru dobândirea unor competenţe complementare care diversifică gama activităţilor şi funcţiilor ce pot fi prestate de personalul didactic, respectiv consiliere educaţională şi orientare în carieră, asistenţă socială şcolară, educaţia adulţilor, expertiză în evaluarea educaţională ş.a.

Alte detalii...