Prezentarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic [DPPD]

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) este o structura didactică a Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, în cadrul căreia se asigură pregătirea specifică a studenţilor şi a absolvenţilor învăţământului superior care optează pentru profesia de cadru didactic, precum şi formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii de specialitate, psihopedagogică şi didactico-metodică a cadrelor didactice din învăţământul preprimar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi universitar. 

DPPD a luat fiinţă prin Ordinul Ministrului nr. 4294/22.08.2002 şi Hotărârea Senatului Universităţii "Eftimie Murgu" din Reşiţa nr. 581 / 2002. În decursul anilor de funcţionare, DPPD a dezvoltat o gamă largă de programe, activităţi, proiecte şi parteneriate destinate formării iniţiale şi continue pentru cariera didactică:

Formarea iniţială

- programul de formare psihopedagogică Nivelul I, oferit studenţilor UEMR, care le acordă absolvenţilor studiilor de licenţă dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preşcolar, primar si gimnazial;

- programul de formare psihopedagogică Nivelul I, oferit în regim postuniversitar;

- programul de formare psihopedagogică Nivelul II, oferit masteranzilor UEMR, care le acordă absolvenţilor studiilor de master dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi universitar;

- programul de formare psihopedagogică Nivelul II, oferit în regim postuniversitar. 

Formarea continuă

- examenele de obţinere a gradelor didactice II şi I;

- programe/stagii de formare continuă/perfecţionare, pentru acumularea a 90 de credite la fiecare interval consecutiv de cinci ani, pentru personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar;

- alte programe de perfecţionare ştiinţifică, didactică şi psihopedagogică sau pentru dobândirea unor competenţe complementare care diversifică gama activităţilor şi funcţiilor ce pot fi prestate de personalul didactic, respectiv consiliere educaţională şi orientare în carieră, asistenţă socială şcolară, educaţia adulţilor, mentorat, expertiză în scrierea şi managementul proiectelor europene.