Chairman:
PhD eng. Lecturer Elisabeta Spunei

Honorary Chairman:
PhD eng. Professor Ion Piroi

Members:
PhD eng. Professor Nicoleta Gillich
PhD eng. econ. Professor Gheorghe Popovici
PhD eng. Lecturer Cristian Paul Chioncel
PhD eng. Lecturer Călin Octavian Micloșină
PhD eng. Assoc. Lecturer Cornelia Anghel Drugărin
PhD eng. Assoc. Lecturer Vasile Cojocaru
PhD eng. Assoc. Lecturer Vasile Iancu
PhD eng. Assoc. Lecturer Zoltan Korka
PhD eng. Assoc. Lecturer Ion Cornel Mitulețu